Margine ed Effetto Leva

FOREX: Foreign Exchange market, ovvero il mercato degli scambi monetari.